การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

              ในวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมบางคนที  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีนางสุชาดา ทุ่งหว้า วัฒนธรรมจังหวัดฯ ในฐานะกรรมการและเลขานุการฯ ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ โดยมีคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายประลอง ชูจันทร์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน นายสุรจิต ชีรเวทย์ ผู้แทนปราชญ์ชาวบ้าน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกฯ

 

โดยในการจัดโครงการดังกล่าวนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดให้จัดทำโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานวัฒนธรรม และเกิดการบูรณาการงานวัฒนธรรมกับองค์กรภาคีเครือข่ายอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง ตลอดจนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานท้องถิ่น ที่ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานวัฒนธรรมของชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรมซึ่งได้เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเช้าร่วมการคัดเลือกฯ ทั้งนี้ องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางคนที ได้เสนอผลงานเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกดังกล่าว โดยคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และพร้อมกันนี้คณะกรรมการฯ บางส่วนยังได้ลงพื้นที่ติดตามผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกในครั้งนี้ด้วย

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙