การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

          ในวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบางคนที  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายแพทย์สันทิต บุณยะส่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อทราบถึงสถานการณ์โรคติดต่อจังหวัดสมุทรสงคราม ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๕ โรค อาทิ โรคอุจจาระร่วง โรค โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น และทราบถึงผลการเข้าร่วมประกวด โครงการ Thailand Rabies Awards 2018 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม โดยเทศบาลเมืองสมุทรสงครามส่งเข้าประกวด ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ รวมถึงพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ หรือโรคระบาด พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ อีกด้วย

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙