การทอดผ้าป่า สร้างบุญซ่อมบ้าน คนแม่กลองไม่ทิ้งกัน

              ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  เวลา ๑๔.๐๐ น. นายประภาศ บุญยินดี อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย และกล่าวถวายผ้าป่า ในการทอดผ้าป่า สร้างบุญซ่อมบ้าน คนแม่กลองไม่ทิ้งกัน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ พระเทพสมุทรโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคที่ ๑๕ เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานความเป็นมา

ตามที่จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ขอรับการสนับสนุนรายละเอียดข้อมูลคนจนตามระบบ TPMAP ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเนคเทค ได้มีการพัฒนาระบบนี้ขึ้นมาโดยใช้เป็นข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน หรือ จปฐ.ของกรมการพัฒนาชุมชน มาพิจารณาตรวจสอบวัดผลใน ๕ ด้าน คือ รายได้ การศึกษา สุขภาพ ความเป็นอยู่ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ ผลปรากฏว่า จังหวัดสมุทรสงคราม มีคนจน จำนวน ๖๐๑ ครัวเรือน จำนวน ๙๐๓ คน แม้จะมีปริมาณคนจนน้อยเมื่อเทียบกับจังหวัด ในเรื่องนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ ระดับจังหวัด อำเภอ เพื่อวางระบบการจัดเก็บข้อมูลและประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือ แต่ติดตรงงบประมาณของทางราชการไม่เพียงพอ จึงได้มีการระดมทุนจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน วัดต่าง ๆ มาเป็นกองทุนช่วยเหลือในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ยากจน

อย่างไรก็ตาม การทอดผ้าป่า สร้างบุญซ่อมบ้าน คนแม่กลองไม่ทิ้งกัน กองละ ๙๙๙ บาท จำนวน ๒,๕๖๒ กอง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค จำนวน ๑,๔๐๐,๔๔๗ บาท ซึ่งเงินจำนวนนี้จะนำไปซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากจนตามลำดับความสำคัญที่คณะกรรมการได้พิจารณาไว้อย่างเร่งด่วนต่อไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙