โครงการเสริมสร้างการรับรู้บทบาทของประเทศไทยในการเป็นประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒

               ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแม่กลอง  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างการรับรู้บทบาทของประเทศไทยในการเป็นประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ มีนายเชิดพงษ์ จันจะนะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว โดยมีผู้แทนของส่วนราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า ๑๒๐ คน 

 

ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของส่วนราชการในจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับทราบถึงบทบาทของประเทศไทยต่อการเป็นประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความสำคัญของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซีนนของไทย รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปรับตัว เพื่อรับมือกับสถานการณ์ด้านการค้า การลงทุนของประชาคมอาเซียน 

ภายในงานมีกิจกรรมการเสวนาเกี่ยวกับสถานการณ์การค้า การลงทุน การเตรียมความพร้อมของภาคเอกชน ต่อการค้าของประชาคมอาเซียน และประชาคมอาเซียนกับจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายมงคล สุขเจริญคณา ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม และนายวีระนิจ เหลืองรัตนเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ เป็นวิทยากรเสวนาฯ นอกจากนี้ยังมีการแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับประธานอาเซียนด้วย

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙