การตรวจติดตามงาน/โครงการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

                ในวันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมชาย บำรุงทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง นายชัยพัฒน์ ไชยสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายธงชัย บุตรนุชิต ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เดินทางมาตรวจติดตามโครงการต่าง ๆ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ในการตรวจติดตามงาน/โครงการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 

อย่างไรก็ตาม ประเด็นในการตรวจติดตาม มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ,ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบอุดหนุนเฉพาะกิจ,การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ,หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง,กองทุนแม่ของแผ่นดิน,โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี,การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละออง และการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ทั้งนี้ ในภาคบ่ายจะลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคลองขุด หมู่ที่ ๗ ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙