การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

              ในวันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบางคนที  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ มีนางสุชาดา ทุ่งหว้า วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

 

ทั้งนี้ เพื่อให้คณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับทราบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ขึ้นเพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการดำเนินงานด้านพัฒนาสื่อให้มีคุณภาพ ไม่เป็นภัยต่อสังคมและสร้างสรรค์ เพื่อบูรณาการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนของสังคมในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารจากสื่อซึ่งมีอิทธิพล และส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมที่ดีงามของประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน , เรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่องยกเลิกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดฯ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์และมาตรการในการดำเนินการด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของจังหวัดฯ ประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดเพื่อดำเนินงานด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมทั้งงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชน และงานอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติมอบหมาย นอกจากนี้ที่ประชุมฯ ยังได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบแผนปฎิบติการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ , แผนปฏิบัติการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติการขยายเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ อีกด้วย

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙