การประชุมคณะกรรมการพัฒนางานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสงคราม

                     ในวันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบางคนที ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสคงราม นายแพทย์สันทิต บุญยะส่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช้าร่วมประชุม

 

โดยในการประชุมดังกล่าว เพื่อทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE การรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๑ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการหารือถึงการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๒ และการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน / ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ /ชมรม TO BE NUMBER ONE สถานศึกษา /ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำ และจังหวัด TO BE NUMBER โดยกรมสุขภาพจิต ในฐานะเลขานุการโครงการฯ ได้ขอความร่วมมือจังหวัดสมุทรสงคราม ส่งจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมประกวดในระดับภาคกลางและตะวันออก ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ ในการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE มีการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ๓ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย อายุ ๖ - ๒๔ ปี โดยการเน้นเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ ซึ่งมีผลต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด เพื่อเป็นการหยุดและยับยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมิคุมกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน เพื่อไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานทุกภาคส่วน

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙