พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

                ในวันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๓๐ น.  ​ที่พระอุโบสถวัดเพชรสมุทรวรวิหาร​ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม​ นางสุกานดา​ วรเชษฐบัญชา​ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานฝ่ายฆราวาสนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวสมุทรสงครามร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

 

วันมาฆบูชา ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ กลางเดือน ๓ หรือประมาณราวเดือนกุมภาพันธ์ แต่หากเป็นปีอธิกมาส (ปีที่มีเดือน ๘ สองหน) วันมาฆบูชาจะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำกลางเดือน ๔ วันมาฆบูชา ถือเป็นวันจาตุรงคสันนิบาต ซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์ จำนวน ๑,๒๕๐ รูป ต่างมาประชุมพร้อมเพรียงกันโดยมิได้มีการนัดหมาย และเป็นเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นพร้อมกันในสมัยพุทธกาล ซึ่งประกอบไปด้วย พระสงฆ์ จำนวน 1,250 รูป ได้จาริกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานที่ต่าง ๆ เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ และพระสงฆ์ จำนวน ๑,๒๕๐ รูป เหล่านี้ล้วนเป็นพระอรหันต์ และได้รับการบวชจากพระพุทธเจ้าโดยตรงด้วยวิธีเอหิภิกขุ อุปสัมปทา และเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเทศนา อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา คือ "โอวาทปาติโมกข์" หลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ และสั่งสอนพระธรรมมาเป็นระยะเวลา ๔๕ ปี พระองค์ทรงปลงมายุสังขาร คือ ตั้งพระทัยว่า ต่อแต่นี้ไปอีก ๓ เดือน จักเสด็จดับขันธปรินิพพาน การปลงอายุสังขาร ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชาในปีที่พระพุทธองค์ มีพระชนมายุ ๘๐ พระชันษา

สำหรับการจัดพิธีเวียนเทียนของจังหวัดสมุทรสงครามในครั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่พระพุทธศาสนา สืบทอดรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ ด้วยมิติทางพระพุทธศาสนาให้มีการเวียนเทียน และให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนได้เข้าวัดเพื่อร่วมกิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพุทธบูชา ดังนั้น วันมาฆบูชา จึงเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ศึกษา พระธรรมวินัยอันเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาให้เข้าใจอย่างถูกต้องตรงทาง แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเอง และครอบครัวสืบต่อไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙