การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

               ในวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องรับรองรองผู้ว่าราชากรจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

 

ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสงคราม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ ความประพฤติ การกระทำความดีของเยาวชนฯ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อส่งรายชื่อให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร เพื่อเข้าร่วมโครงการยุวชนประชาธิปไตย โดยในการจัดโครงการดังกล่าวนี้ เพื่อให้เยาวชนได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการ ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย วัฒนธรรมทางการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปฏิรูปประเทศ และเป็นเครือข่ายด้านประชาธิปไตยของรัฐสภาในการพัฒนาประเทศ 

โดยมีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๔ ราย จากโรงเรียนถาวรานุกูล จำนวน ๒ ราย และจากโรงเรียนศรัทธาสมุทร จำนวน ๒ ราย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๕) ซึ่งจะได้เป็นตัวแทนนักเรียนของจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าค่ายอบรมตามโครงการยุวชนประชาธิปไตย จำนวน ๒ รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ ๑ อบรมฯ ระหว่างวันที่  ๑๙ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ และรุ่นที่ ๒ อบรมฯ ระหว่างวันที่ ๒ - ๘  เมษายน ๒๕๖๒

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙