การประชุมเตรียมความพร้อมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๖๒

               ในวันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภออัมพวา โดยมีนายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พันเอกจิระโรจน์ กองวาระ รอง ผอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม พันเอกปิยะ เกียรติอมรเวช รองเสธนาธิการมณฑลทหารที่ ๑๖ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ตามมติคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ เห็นขอบให้ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และเพื่อเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์แก่อนุชนรุ่นหลังสืบต่อไป เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถ ทั้งทางด้านการทหาร การต่างประเทศ และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนทรงเป็นกษัตริย์นักปกครอง สรรพราชกรณียกิจที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติ และพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ในรัชสมัยของพระองค์ ประเทศชาติจึงมีความสงบร่มเย็นและเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง และให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบ ฝ่าละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานอัญเชิญเสด็จฯ หรือโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศ์เสด็จฯ แทนพระองค์ ในรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ อุทยานพระบรมราชา นุสาวรีย์ฯ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประจำทุกปี

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า ในปี ๒๕๖๒ ทางสำนักงานพระราชวังแจ้งว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ อุทยานพระบรมราชานุสาวรีย์ วัดอัมพวันเจติยาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จึงจัดให้มีการประชุมในวันนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้สมพระเกียรติ ในวันและเวลาสถานที่ดังกล่าว

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙