การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

                ในวันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น ๓ นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๔ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงคราม และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและชี้แจงการดำเนินงานของหน่วยงาน

 

โดยการประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินการและรับทราบเรื่องการเปลี่ยนแปลงฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ทราบถึงหลักเกณฑ์การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฯ ผลการคัดเลือกแผนงาน / โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ การแบ่งภารกิจและพื้นที่การสอดส่องโครงการของ ก.ธ.จ. การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๔ กล่าวเพิ่มเติมในตอนท้าย โดยเน้นให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฯ ติดตามสอดส่องโครงการต่างๆ ในพื้นที่เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณให้คุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด รวมทั้งให้แนวทางในการสร้างเครือข่ายของคณะกรรมการธรรามภิบาลจังหวัดฯ โดยเบื้องต้นเริ่มจากนักเรียนในระดับมัธยมทั้ง ๓ อำเภอ และจะได้นำไปขยายผลต่อไป

ในช่วงบ่าย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๔ และคณะ ลงพื้นที่สอดส่องโครงการ ๓ โครงการ คือโครงการตามแนวทางประชารัฐตัวอย่างของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คือ โครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าเพื่อแปลรูปผลิตภัณฑ์ กองทุนหมู่บ้านแหลมเตย หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ติดตามผลการดำเนินการโครงการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๙ หมู่ที่  ๑๐ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม และโครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุกสายบ้านต้นลำแพน – บ้านเขายี่สาร หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วย

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙