การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

                ในวันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบางคนที ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีนางปันนัดดา วงศ์ภูมิ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะกรรมการและเลขานุการฯ พร้อมด้วย นาวาเอกทวี เชื้อชูชาติ ประธานชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรสงคราม และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

 

ทั้งนี้ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดทำโครงการเสริมพลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมด้วยภูมิปัญญา โดยส่งเสริมผู้สูงอายุที่เป็นภูมิปัญญา และเป็นสมาชิกชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดได้นำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ทำประโยขน์ให้แก่สังคมและเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุให้มีมาตรฐาน สู่การเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีความโดดเด่น น่าสนใจ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งด้วย 

จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อพิจารณาให้คะแนนและจัดลำดับผลิตภัณฑ์ดีเด่นของผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งมีผู้สนใจส่งผลิตภัณฑ์ เข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๒ ราย ได้แก่ นางสุดา จั่นมุกดา ผลิตสเปรย์กระดูกไก่ดำ จากชุมชนตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที และนางวรรณศิริ เริงหทัยธรรม ผลิตภัณฑ์ กล้วยอบดอกเกลือ จากตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้มีการนำเสนอเรื่องราวความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ ที่สะท้อนถึงวิถีชิวิตภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งมีแนวทางในการ สืบทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญา มีรูปแบบผลิตภัณธ์และบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ ซึ่งจะได้ส่งให้กรมกิจการผู้สูงอายุดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุให้เป็นไปตามมาตรฐานสู่การจำหน่ายให้ตรงกับความการของตลาดต่อไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙