เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่บรรยายผลการดำเนินงานของโครงการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองแม่กลองพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดน้อยแสงจันทร์

                ในวันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิชาญ ปานปรีชา ประชาสัมพันธ์จังหวัดจังหวัดสมุทรสงคราม นำคณะสื่อมวลชนและอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน ลงพื้นที่ โครงการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองแม่กลอง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดน้อยแสงจันทร์ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว โดยมีนายพนม ศรีกำเนิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ กล่าวถึงความเดือดร้อนก่อนก่อสร้างเขื่อนและประโยชน์จากการก่อสร้างเขื่อนแล้วเสร็จ และนายเกื้อกูล สถาพรวจนา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม บรรยายถึงผลการดำเนินงานของโครงการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองแม่กลองพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดน้อยแสงจันทร์

โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณ งบกลางปี ๒๕๕๙ จากรัฐบาล ในวงเงินงบประมาณ ๑๒,๖๖๘,๐๐๐ บาท ซึ่งได้เริ่มดำเนินการ มาตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ และสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งวัดน้อยแสงจันทร์มีโบราณสถาน โบราณวัตถุที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมที่เก่าแก่ของจังหวัด ประกอบกับวัดอยู่ติดลำคลองที่มีเรือสัญจรไปมาของนักนักท่องเที่ยว ทำให้เกิดน้ำกัดเซาะตลิ่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางธรรมชาติและแม่น้ำลำคลองระดับชาติ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม และสามารถสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลลาดใหญ่ จำนวน ๔๔๓ ครัวเรือน จำนวน ๑,๒๙๑ คน มีรายมากขึ้น จากการขายสินค้าให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการเซาะตลิ่งบริเวณวัดน้อยแสงจันทร์ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ความยาว ๙๑ เมตร ปัจจุบันวัดน้อยแสงจันทร์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้ามาชมโบราณสถาน โบราณวัตถุที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมที่เก่าแก่อย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพ มีรายได้ในการจำหน่ายผลผลิต สินค้า อาหารให้กับนักท่องเที่ยว โดยไม่ทิ้งถิ่นฐานไปอยู่ต่างจังหวัด 

ทั้งนี้ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวด้วยว่า การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชนในเรื่องการใช้งบประมาณของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จากการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในพื้นที่ ๑๘ เขตตรวจราชการ

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙