การประชุมคณะกรรมการควบคุมป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดสมุทรสงคราม

           ในวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

 

ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในการควบคุมป้องกันและกำจัดโรค พิษสุนัขบ้าของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้เป็นไปตามที่องค์องค์การควบคุมโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) และองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดเป้าหมายร่วมกันที่จะทำให้ทุกประเทศกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี ๒๕๖๓ ซึ่งในประเทศไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าขึ้น และเพื่อรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ ๒๖๐๑/๒๕๖๐ รวมทั้งรับทราบแผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ รวมทั้งโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๒ โครงการประชารัฐร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากร สุนัข - แมว ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และการจัดทำแผนโครงการควบคุมประชากรสัตว์พาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ และผลการปฎิบิงาน เป็นต้น 

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี เพื่อผลักดันให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และลดจำนวนสัตว์จรจัดในพื้นที่สาธาณะ โดยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ภายในปี ๒๕๖๓

โดยทุกหน่วยงานจะได้ประสานการบูรณาการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการทำงานร่วมกันตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙