การประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

            ในวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ชั้น ๕ โดยมี นายยงยุทธ์ สิงห์ธวัช นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม ก่อนวาระการประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทย มอบทุนการศึกษา จำนวน ๙ ทุน

 

จากนั้นเข้าสู่วาระการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มีข้อราชการ การเตรียมความพร้อมในพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ พิธีเสกน้ำอภิเษกและน้ำมุรธาภิเษก ของจังหวัดสมุทรสงคราม ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ,กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสา จังหวัด อำเภอ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน การเตรียมความพร้อมบูรณาการบริหารจัดการน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์น้ำในฤดูแล้ง และขอให้ส่วนราชการทุกภาคส่วนให้ความสำคัญของการออกไปเลือกตั้ง วิธีการกาบัตรเลือกตั้ง ขอให้มีการให้ความรู้บุคคลใกล้ตัวและถ่ายทอดต่อไปยังครอบครัว เพื่อป้องกันให้มีบัตรเสียน้อยที่สุด รวมทั้งการเสียสิทธิเมื่อไม่ไปเลือกตั้ง รวมทั้งขอให้ข้าราชการวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้น ล่วงหน้าในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ และขอให้ส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนตามไตรมาสที่กำหนด

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙