พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

             ในวันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” กล่าวถวายราสดุดีเทิดพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย 

พร้อมมอบ ป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้กับวิทยาลัยสารพัดสมุทรสงคราม ๑ ป้าย ป้ายเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสถานประกอบการ ๑ แห่ง,หนังสือรับรองผู้ผ่านการทอดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ คน และมอบบัตร ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ สาขาช่างไฟฟ้า ภายในอาคาร จำนวน ๑๐ คน โดยมีนายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นางสาวสุมาลี สุวรรณเกต ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฯ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สถานประกอบการ เข้าร่วมพิธี ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย สาธิตงานช่างฝีมือแรงงาน 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๑๓ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน แนะแนวอาชีพ และแข่งขันฝีมือแห่งชาติครั้งที่ ๑ ณ ลุมพินีสถาน และมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความเป็นช่างของคนไทย ความตอนหนึ่งว่า "...ช่างทุกประเภท เป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของบ้านเมืองและของคนทุกคน เพราะตลอดชีวิตของเรา เราต้องอาศัยและใช้บริการหรือสิ่งต่างๆ ที่มาจากฝีมือของช่างอยู่ทุกวี่ทุกวัน ผู้เป็นช่างจึงสมควรได้รับความเอาใจใส่ สนับสนุนจากทุกๆ ฝ่าย ยิ่งในสมัยปัจจุบัน วิทยาการทุกอย่างเจริญก้าวหน้า ยิ่งจำเป็นต้องส่งเสริมมากเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้ช่างที่มีความสามารถสูง ดังนั้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติฯ กระทรวงแรงงาน จึงเห็นสมควรถวายพระราชสมัญญา "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยกำหนดให้วันที่ ๒ มีนาคมของทุกปีเป็น "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙