การสัมมนาโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ. ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          ในวันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมบ้านสวนนพรัตน์รีสอร์ท อำเภอเมือง เวลา ๙.๓๐ น. นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ. ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่เจ้าของสถานประกอบกิจการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล และผู้ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมของสถานประกอบกิจการในจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๕๐ คน โดยมีนางสาวสุมาลี สุวรรณเกตุ ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฯ กล่าวรายงาน

เพื่อให้ทราบถึงสาระสำคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ. ศ. ๒๕๕๗ การรับรองความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพตำแหน่งงาน หรือลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ รวมถึงทิศทางการพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน และสิทธิประโยชน์ที่ภาคเอกชนจะได้รับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน การยื่นขอรับรองหลักสูตรผ่านระบบ e-service ตลอดจนหลักเกณฑ์ขั้นตอนในการขอรับความช่วยเหลือทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และแลกเปลี่ยน ข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานของจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศให้พร้อมรับรองการเข้าสู่ Thailand ๔.๐

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙