การประชุมคณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด

          ในวันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ ๒๔๕๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อทราบถึงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด และกำหนดประเด็นปัญหาของสตรี ที่ใช้เป็นหัวข้อในการจัดสมัชชาสตรีระดับจังหวัด กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันข้อเสนอของสมัชชาสตรีระดับจังหวัดไปสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่จังหวัด

ประกอบด้วยประเด็นส่งเสริม คุ้มครอง พัฒนาศักยภาพสตรี ประเด็นผู้หญิงกับเศรษฐกิจในครัวเรือน ประเด็นการเข้าถึงบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน และการเสริมพลังสตรีและเด็กหญิง ประเด็นพื้นที่ปลอดภัย สังคมไทยไร้ความรุนแรง และร่วมพิจารณา หัวข้อประเด็นในการจัดสมัชชาสตรีระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีคณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัดและผู้แทน เข้าร่วมประชุมกว่า ๑๐ หน่วยงาน

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙