โครงการฝึกอบรมกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

               ในวันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม  นางสาววราภรณ์ ลิ้มทรัพย์ คลังจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค"

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้มีความรู้ที่ถูกต้อง ชัดเจน สามารถนำไปใช้ในการปฎิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพและทำให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเม็ดเงินเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านการใช้จ่ายเงินภาครัฐด้วย

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ






กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙