ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่มอบบัตรประจำตัวประชาชน ตามโครงการทำบัตรนอกสถานที่

            ในวันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม และนายธีระ เหลียวสุธีร์ นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ลงพื้นที่มอบบัตรประจำตัวประชาชน ตามโครงการทำบัตรนอกสถานที่ กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ซึ่งยากต่อการไปขอรับบริการ ณ สำนักทะเบียนอำเภอ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตามนโยบายของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข โดยได้มอบบัตรประชาชนตามโครงการจำนวน ๒ ราย คือ ๑.นายติ๊ด พลับสวัสดิ์ บ้านเลขที่ ๖๘/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคาม ๒. นางสาวแววตา สมานมิตร บ้านเลขที่ ๔๗ หมู่ที่ื ๑ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙