ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบประชาชน ในพื้นที่ตำบลบางแค

           ในวันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐  นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภออัมพวา และเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบประชาชน ในพื้นที่ตำบลบางแค อำเภออัมพวา เพื่อตรวจเยี่ยมผลการดำเนินการคัดแยกขยะในพื้นที่ตำบลบางแค เยี่ยมชมกลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว และการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อทำปุ๋ยมูลไส้เดือน

รวมทั้งสอบถามปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน ซึ่งพบว่าประชาชนเดือดร้อนต้องการให้ขุดลอกคลอง ซึ่งตื้นเขินเป็นอย่างมาก โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามได้สั่งการให้นายอำเภออัมพวาจัดทำโครงการเพื่อช่วยเหลือโดยเร่งด่วนต่อไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙