การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

            ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม นายชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บูรณาการร่วมกันรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชนที่เลี้ยงสุนัขและแมวในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว

 

นอกจากนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม จะมีการรณรงค์ในการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขที่มีเจ้าของและสุนัขจรจัดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามจนครบ ปัจจุบันในจังหวัดสมุทรสงครามมีสุนัขที่มีเจ้าของจำนวน ๓๐,๐๐๐ ตัว แมว จำนวน ๑๐,๐๐๐ ตัวเพื่อสร้างการตระหนักรู้ในการร่วมบูรณาการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและโรคติดต่อในสัตว์ ให้กับประชาชนได้อย่างถูกต้องต่อไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙