คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฯ ลงพื้นที่สอดส่องติดตามผลการดำเนินโครงการ

             ในวันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงคราม นำโดยนายอาคม จันทรกูล รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายวินัย จิตต์สมุทร กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น นางกานดา พาเจริญ กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน นายนฤชิต วิมิตตะนันทกุล ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดฯ นายวิวัฒน์ ม่วงงาม กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฯ และคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องฯ ได้ลงพื้นที่สอดส่องติดตามผลการดำเนินโครงการ

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านรางกล้วย หมู่ที่ ๒ บ้านดอนมะโนรา หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนมะโนรา อ.บางคนที , การดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมแม่น้ำแม่กลอง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดโพธิ์งาม หมู่ที่ ๒ ตำบลบางนกแขวก อ.บางคนที และการดำเนินโครงการบูรณาผิวทางแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข ๓๖๔๓ (ระหว่าง กม.๐+๐๑๐ กม.๒+๒๔๕ ระยะทาง ๒.๒๔๕ กม.) ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสคราม

ทั้งนี้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ให้คะแนะนำให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ ว่าด้วยการจัดซ้อจัดจ้าง และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙