การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยฯ และเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น พุทธศักราช ๒๕๖๒

              ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยฯ และเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีคณะกรรมการฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด

 

ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย และคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๒ จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น จำนวน ๒ ราย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม จะได้สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกพร้อมประวัติผลงานดังกล่าว ส่งให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ส่วนกลาง เพื่อคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙