การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสงคราม (กรอ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

           ในวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมบางคนที ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสงคราม (กรอ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

เพื่อรับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสมุทรสงคราม ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสงคราม การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และทราบถึงผลการติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม โดยในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย

ในตอนท้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเน้นให้คณะกรรมการ กรอ. ทุกฝ่ายประสานการทำงานทั้งด้านข้อมูลการปฏิบัติร่วมกัน เสนอแนะแนวคิดใหม่ๆ เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม เกิดประสิทธิภาพแก่ประชาชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับจังหวัด โดยเชื่อมโยงด้านเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับโครงการต่างๆ ของกลุ่มจังหวัดให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙