ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม เป็นประธานเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (สส.)

                 ในวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น ณ บริเวณตลาดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวจังหวัดสมุทรสงครามออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (สส.) ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีนางสาวปิ่นทอง อินทรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย.อาสาสมัครเครือข่าย กกต. นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า และประชาชน ร่วมขบวนรณรงค์ จำนวนกว่า ๑๐๐ คน โดยมีวงดุริยางค์ของนักเรียนนำขบวนฯ

ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อีกทั้งกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ประชาชนได้รับทราบ อย่างรวดเร็วและทั่วถึง พร้อมทั้งชวนเชิญให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากยิ่งขึ้น โดยมีการถือป้ายข้อความเชิญชวนเลือกตั้งเลือกตั้ง สส. แจกแผ่นพับ สติกเกอร์ ผ้ากันเปื้อนที่มีข้อความเชิญชวนเลือกตั้ง ให้แก่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาด โดยเริ่มต้นขบวนจากบริเวณหน้าเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม วกเข้าตลาดสดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ผ่านตลาดร่มหุบแม่กลอง ผ่านหน้าวัดเพชรสมุทรวรวิหาร และวกกลับยังเทศบาลเมือง รวมระยะทางกว่า ๒ กิโลเมตร 

อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ได้บัญญัติให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ซึ่งต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างอิสระ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญ

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙