การประชุมสรุปผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณตลาดแม่กลอง

               ในวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณตลาดแม่กลอง โดย มีนายอารุณ บินดา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ นายเชิดพงษ์ จันจะนะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดฯ นายเกื้อกูล สถาพรวจนา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช้าร่วมประชุมฯ

 

ทั้งนี้ เพื่อสรุปผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณตลาดแม่กลอง ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณชุมชนตลาดแม่กลอง ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูงเข้าท่วมพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นมา โดยมีการนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ไปติดตั้งสูบระบายน้ำตามจุดต่าง ๆ บริเวณวัดเพชรสมุทรวรวิหาร และตลาดแม่กลอง ซึ่งผลการดำเนินการที่ผ่านมานับว่าประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง ประชาชนโดยเฉพาะบรรดาพ่อค้าแม่ค้า ต่างมีความพึงพอใจ ที่จังหวัดฯ สามารถแก้ไขปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงที่เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลานานได้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย ซี่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เตรียมจัดทำแผนการดำเนินการในระยะกลางและระยะยาวเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙