การประชุมสัมมนา ชุมชนคุณธรรม นำการพัฒนา เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์

                 ในวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสมุทรสามัคคี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา ชุมชนคุณธรรม นำการพัฒนา เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีนางสุชาดา ทุ่งหว้า วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวนกว่า ๗๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม

 

ทั้งนี้ จากนโยบายรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน โดยให้นำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทุกรัชกาล หลักคำสอนของศาสนา วัฒนธรรมและความเป็นไทย มาสร้างสรรค์สังคมไทยให้เกิดความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม ตามแนวคิด “คุณธรรมนำการพัฒนา” และรัฐบาลได้ประกาศใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) เป็นแผนส่งเสริมคุณธรรมฉบับแรกของประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างสังคมให้มีคุณธรรมความดี ประกอบด้วย คนมีคุณธรรม ครอบครัวมีคุณธรรม องค์กรหน่วยงานมีคุณธรรม ชุมชนมีคุณธรรม และทุกภาคส่วนมีคุณธรรมในทุกระดับ 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม จึงได้จัดโครงการประชุมสัมมนาชุมชนคุณธรรมนำการพัฒนา เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกระบวนการในการประเมินองค์กรชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม สามารถนำไปสร้างการรับรู้ให้กับเครือข่ายในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องในแนวทางเดียวกัน โดยมีกิจกรรม การบรรยายในหัวข้อ นโยบายและจุดเน้นการส่งเสริมองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม, การบรรยายในหัวข้อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสาในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ชมวีดีทัศน์การคัดเลือกองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม การนำเสนอผลการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในชุมชน จนเป็นที่ประจักษ์ การสาธิตภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านของชุมชนคุณธรรม การประชุมกลุ่มย่อย ระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดเป้าหมายและแผนการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม และกิจกรรมอื่นๆ

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙