งานวันสตรีสากล จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๒

               ในวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดงานวันสตรีสากล จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๒ “พลังสตรี สร้างสุขภาพดี ชีวีมีสุข” มีนางอรสา ชัยวัฒน์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ โดยมีนายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดฯ นายณัฐภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบางคนที นางสาว เบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ และกลุ่มสตรีทั้ง ๓ อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

ทั้งนี้ เนื่องจากวันสตรีสากล ตรงกับวันที่ ๘ มีนาคม ของทุกปี จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังความเข้มแข็ง ความสามัคคี และการแสดงถึงศักยภาพของสตรีจังหวัดสมุทรสงคราม จึงได้จัดกิจกรรมวันสตรีสากลจังหวัดสมุทรสงคราม ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด “พลังสตรี สร้างสุขภาพดี ชีวีมีสุข “ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สตรีได้แสดงออกถึงพลังความสามัคคี การพัฒนาศักยภาพสตรี การส่งเสริมสุขภาพของสตรี และการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้หญิงเก่งระดับจังหวัด 

ภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพ การแสดงกิจกรรมพลังสตรีจังหวัดสมุทรสงคราม การมอบโล่เกียรติคุณให้กับผู้หญิงเก่งระดับจังหวัด การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มสตรี และสินค้า OTOP จังหวัดสมุทรสงคราม

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙