การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

                ในวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมบางคนที ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อรับทราบสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ไตรมาศที่ ๔/๒๕๖๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑) แผนและผลการดำเนินการกิจกรรม/โครงการให้ความรู้ ฝึกอบรมสัมมนา และฝึกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคนของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

และพิจารณา ร่างคำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดสมุทรสงคราม (กพร.ปจ.) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งคณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านกำลังแรงงาน เพื่อวิเคราะห์ จัดทำและปรับปรุงแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสมุทรสงคราม จัดทำแนวทางและขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสมุทรสงคราม ประสานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสมุทรสงคราม รวมถึงปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดสมุทรสงคราม (กพร.ปจ.) มอบหมาย เพื่อความเป็นเอกภาพ มีความต่อเนื่อง คล่องตัว และประสิทธิภาพในการสนับสนุนการทำงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดสมุทรสงคราม (กพร.ปจ.) ในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ต่อไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙