การฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

                ในวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสามารถนำหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมไปใช้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีการนำเจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ ในครั้งนี้ จำนวน ๔๐ ราย ณ บริษัท สยาม ไวเนอรี จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙