พิธีเปิด Kick Off โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

             ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิด Kick Off โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ วัดพวงมาลัย อำเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยมีนายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองฯ กล่าวต้อนรับ และนายนายชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน

 

ตามแผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้กำหนดเป้าหมายที่จะทำให้ประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้การฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรสัตว์อย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ โดยกำหนดการรณรงค์พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยเน้นกิจกรรม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การสำรวจขึ้นทะเบียน แมว – สุนัข การผ่าตัดทำหมัน เพื่อรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของ อีกทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันโรคในสัตว์ การป้องกันตนเองเมื่อโดนสุนัขกัด การเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยังได้ร่วมกันฉีดวัคซีนให้กับเจ้ามัชเฌ สุนัขแสนรู้ด้วย พร้อมใส่ปลอกคอเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าได้ฉีดวัคซีนแล้ว พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการทำหมัน สุนัข และแมว

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙