การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

              ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนางสาววราภรณ์ ลิ้มทรัพย์ คลังจังหวัดสมุทรสงคราม รายงานผลการเบิกจ่ายของแต่ละส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ หรือรายจ่ายลงทุนที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

 

ทั้งนี้ ประธานในการประชุมได้กำชับ และขอความร่วมมือให้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและคอยติดตามการดำเนินการทุกขั้นตอน หากมีอุปสรรค หรือติดขัดประการใด ให้รีบแก้ไขและรายงานปัญหาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙