การเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตพื้นที่

            ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ศ.ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน รับฟังปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน ณ อาคารกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นสถานที่เลือกตั้งนอกเขตพื้นที่ โดยมีนางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง,นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดฯ นางสาวปิ่นทอง อินทรศรี ผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และผู้ปฎิบัติติหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานสถานการณ์การเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตพื้นที่มีผู้ลงทะเบียน ๓,๑๙๙ คน และในเขตพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๓๒๐ คน โดยมีจิตอาสาลูกเสือและจิตอาสา รด.มาคอยให้บริการผู้มาใช้สิทธิ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ศ.ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า จากการมาเยี่ยมในครั้งนี้ ต้องขอชื่นชมการทำงานจากทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วม ทำให้การเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิกันทุกคน เลือกคนดีเข้ามาบริหารประเทศและเพื่อการคงอยู่ของระบบประชาธิปไตยโดยอำนาจเป็นของประชาชนทุกๆ คน ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ยังได้กล่าวด้วยว่า จังหวัดสมุทรสงคราม มีประชากรที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ๑๕๖,๙๕๙ คน มีหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๒๖๐ หน่วย มีส.ส.ได้ ๑ คน อยากให้ทุกคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเห็นความสำคัญของการเลือกตั้ง ส.ส.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ได้บัญญัติให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยซึ่งต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญ

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙