วันท้องถิ่นไทย

                 ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๔๕ น. ที่ลานหน้าศาลาลางจังหวัดสมุทรสงคราม นางสุกานดา วรเชษฐบัญชาผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม และบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย กล่าวสดุดี ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งอ่านสาส์นพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมเป็น "สุขาภิบาลท่าฉลอม" ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๔๘ (ร.ศ.๑๒๔) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง อันนำไปสู่การวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย และทางคณะรัฐมนตรี จึงมีมติในวันที่ ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๕๓ ประกาศให้วันที่ ๑๘ มีนาคม ของทุกปี เป็น วันท้องถิ่นไทย

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙