การประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

                ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมบางคนที  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และขับเคลื่อน การดำเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสงคราม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

 

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด คือวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมา เพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม รายได้ของบริษัทมาจากส่วนแบ่งของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของชุมชนที่ไปช่วยเหลือ ไม่มีการปันผลให้ผู้ถือหุ้น เงินของบริษัทเอาไว้ช่วยเหลือสังคมและชุมชน บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสงคราม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ตั้งอยู่ที่ ๒๐๐ ม. ๕ ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐ จดทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ด้วยทุนจดทะเบียน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เป็นธุรกิจขนาดเล็ก

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙