พิธีเปิด“เลื่อนล้อ ต่อภาษี” (Drive Thru For Tax)

                ในวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่ารชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิด“เลื่อนล้อ ต่อภาษี” (Drive Thru For Tax) มีนายอดิเรก แตงทอง ขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานถึงการจัดสร้างจุดบริการดังกล่าว โดยมีพันเอกจิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน. จังหวัดสมุทรสงคราม พันเอกปิยะ เกียรติอมรเวช รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๖ นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดฯ นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีฯ 

 

ทั้งนี้ ในการเปิดบริการ “เลื่อนล้อ ต่อภาษี” (Drive Thru For Tax) ดังกล่าวนี้ เพื่อให้บริการชำระภาษีรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยไม่ต้องลงจากรถ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ เป็นการเพิ่มช่องทางให้บริการและให้ประชาชนได้มีทางเลือกมากขึ้น เกิดความสะดวก รวดเร็ว ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการทำงานของกรมการขนส่งทางบกปรับปรุงการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชนที่มาใช้บริการ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือทางการบริหารระบบราชการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเพิ่มทางเลือกการให้บริการ ให้มีความทันสมัย ทันสถานการณ์ และเป็นการสร้างความประทับใจแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการของสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม 

อย่างไรก็ตาม สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม มีภารกิจในการจัดเก็บภาษีการใช้รถ โดยภาษีที่จัดเก็บได้ทั้งหมด จะส่งให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปพัฒนาจังหวัดฯ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้มีนโยบายพัฒนาการให้บริการในด้านต่างๆ มาโดยตลอด โดยเฉพาะการรับชำระภาษีรถ เช่น ช้อปให้พอ แล้วต่อภาษี, เคาเตอร์เซอร์วิส หรือผ่านแอพพลิเคชั่น Truemoney Wallet และ mPAY บนโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่ายสัญญาณ ซึ่งการรับชำระภาษีผ่าน “เลื่อนล้อ ต่อภาษี “( Drive Thru For Tax) เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่พัฒนาขึ้นตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน โครงการยกระดับคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการบริหาราชการแผ่นดิน โครงการยกระดับคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านการขนส่ง เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพและรวดเร็วอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มาใช้บริการ

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙