การประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด

              ในวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ณ ห้องประชุมบางคนที ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ได้รายงานว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งยังไม่ประกาศหลักเกณฑ์ วันเวลา และเส้นทางการเก็บขยะทั่วไปภายใน ๖๐ วัน โดยจะมีการเร่งรัดให้ดำเนินการเพื่อส่งรวบรวมให้จังหวัดต่อไป ส่วนการจัดเก็บขยะอันตราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามรับว่าจะเป็นผู้รวบรวมขยะอันตรายและจะหารือร่วมกันเพื่อวางแนวทางก่อนลงนาม MOU พร้อมกันอีกครั้ง

นอกจากนี้ในปี ๒๕๖๑ จังหวัดสมุทรสงครามมีการจัดเก็บขยะอินทรีย์ได้หมดไม่มีตกค้าง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ มีการนำไปใช้ประโยชน์ร้อยละ ๓๐.๙๗ และมีการประเมินใน ๘ หัวข้อคะแนนเต็ม ๑๓๕ คะแนน ได้ ๑๒๐ คะแนน ร้อยละ ๙๐.๘๕ หรืออยู่ในเกณฑ์ดี โดยอำเภอบางคนทีมีคะแนนสูงสุด ร้อยละ ๘๕ อำเภออัมพวา ร้อยละ ๖๕.๗๔ และอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ร้อยละ ๖๔.๖๓ มีท้องถิ่นผ่านเกณฑ์รักษาความสะอาดเรียบร้อยร้อยละ ๕๖ จำนวน ๑๙ แห่งจาก ๓๕ แห่ง ส่วนปริมาณขยะในปี ๒๕๖๑ มีปริมาณ ๔๙,๐๐๐ ตันต่อปี ๑๘๗ ตันต่อวัน ส่วนในปี ๒๕๖๒ คาดว่าจะมีปริมาณขยะกว่า ๖๖,๐๐๐ ตันต่อปีเนื่องจากมีแนวโน้มประชากรเพิ่มขึ้น

จากนั้นที่ประชุมได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาดปี ๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์การจัดการขยะที่ต้นทาง ๖ ข้อ กลางทาง ๓ ข้อ และปลายทาง ๔ ข้อ ตามแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของกระทรวงมหาดไทยปี ๒๕๖๒ ซึ่งมีกรอบดำเนินงานลดขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางด้วยหลัก 3R คือ รีดิวส์ รียูส และรีไซเคิล หรือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีเป้าหมายดังนี้ ๑.ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ , ๒.ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์, ๓.ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและส่งไปกำจัดถูกต้องตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ และ ๔.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนที่ต้นทางร้อยละ ๓๐

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙