กิจกรรม "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล ในวันธรรมสวนะ" ณ วัดเกาะใหญ่

                 ในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการจัดกิจกรรม "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล ในวันธรรมสวนะ" ณ วัดเกาะใหญ่ ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" โดยหิ้วปิ่นโตทำบุญตักบาตร สมาทานศีลในวันพระ สืบสานวิถีชีวิต พุทธวัฒนธรรมไทย โดยมีส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยกุศลจิต

 

สำหรับวัดเกาะใหญ่ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๖ ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๒๘๕ ไม่ทราบผู้ใดเป็นผู้สร้าง ได้รับการบูรณะและปฎิสังขรณ์มาโดยตลอดได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อ ปีพ.ศ.๒๓๒๕ สิ่งสำคัญของวัด ได้แก่ พระประธานในอุโบสถเป็นพระปั้นปางสมาธิ มีเจดีย์ ทรงแปลกตาอยู่ ๔ มุมของอุโบสถ ปัจจุบันมีพระอธิการฉลอง ฉันทปาโล เป็นเจ้าอาวาส อยู่ใกล้ตลาดน้ำบางน้อย ในวันเสาร์ – อาทิตย์จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์ของวัดอย่างต่อเนื่อง

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙