การประชุมและแนะนำให้ความรู้แก่ประชาชน จิตอาสาและอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลในการจัดเก็บและคัดแยกขยะทะเล

              ในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดคลองโคน นายถิน พิสูจน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการประชุมและแนะนำให้ความรู้แก่ประชาชน จิตอาสาและอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลในการจัดเก็บและคัดแยกขยะทะเลที่ปัจจุบันมีเป็นจำนวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา หลังจากนั้นได้ร่วมกันลงพื้นที่บริเวณทะเลที่ตำบลคลองโคน เพื่อจัดเก็บขยะทะเล และนำไปกำจัดต่อไป โดยมีนายไกรศร พรหมหาญ หัวหน้าสถานีทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๗ สมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมฯ

 

นายถิน พิสูจน์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันขยะทะเล มีจำนวนมากขึ้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากการทิ้งสิ่งของลงทะเล และอุปกรณ์ทำการประมงที่ชำรุดและหมดอายุ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ระบบนิเวศทางทะเลเป็นอย่างยิ่ง ในการดำเนินการครั้งนี้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับสถานีทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๗ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชนและจิตอาสา จำนวนกว่า ๑๒๐ คน 

การจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ นอกจากจะทำให้ทะเลบริเวณคลองโคน มีความสะอาดเรียบร้อย ปราศจากขยะทะเลแล้ว ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีร่วมกันในการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล ให้มีความสวยงาม สะอาด น่าท่องเที่ยว โดยจะได้นำไปขยายผล ในการดำเนินการในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙