ศิษย์เก่าเตรียมอุดม นำเด็กเก่ง-เด็กดี โรงเรียนวัดลาดเป้งดูงาน

                 ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะศิษย์เก่าเตรียมอุดมศึกษา รุ่นที่ ๒๖ นำโดยนางเพลินพิศ ธันวารชร รศ.ดร.ชนิณัฐ วโรทัย ดร.อัจฉรา อัศวาณิชย์ และนางจันทิมา เชยสงวน อดีตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะฯ ได้นำ เด็กเก่ง-เด็กดี นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวัดลาดเป้ง จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑๙ คน ที่ได้รับเกียรติบัตร เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามโครงการ “หัวใจเป็นสุข” เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์จามจุรีสแควร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถาบันการอุดมศึกษาที่มีความสำคัญและชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ต่อจากนั้นได้นำคณะนักเรียนดังกล่าว เลือกซื้อหนังสือและอุปกรณ์การเรียนจากศูนย์หนังสือจุฬาฯ สามารถเลือกหนังสือตามที่ตนเองชื่นชอบได้ โดยคณะศิษย์เก่าฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 

นางจันทิมา เชยสงวน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ “เด็กเก่ง-เด็กดี” ได้รับประสบการณ์ตรง รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่เด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี และเรียนเก่ง ซึ่งตั้งใจเรียนดีอย่างสม่ำเสมอ มีความวิริยะอุตสาหะ ศึกษาหาความรู้ และสามารถขยายผล เป็นต้นแบบที่ดีแก่เด็กนักเรียนทั่วไป ทั้งนี้ โครงการ “หัวใจเป็นสุข” ได้นำ“เด็กเก่ง-เด็กดี” มาเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาสำคัญของประเทศ ครั้งนี้ เป็นการสร้างโอกาสให้แก่เด็ก ได้รับประสบการณ์ที่ดี เพิ่มพูนความรู้ เสริมสร้างจินตนาการ ส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านหนังสือ เพื่อนำไปสร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว สังคมบ้านเกิด นำพาหัวใจเป็นสุขสู่คนรอบข้างต่อไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙