พิธีเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะและการประกวดบรรยายธรรม ระดับภาค ประจำปี ๒๕๖๒

               ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม พระเทพสมุทรโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะและการประกวดบรรยายธรรม ระดับภาค ประจำปี ๒๕๖๒ มีนางสุชาดา ทุ่งหว้า วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดฯ คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมฯ 

 

ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับมอบหมายจากกรมการศาสนา ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะและการประกวดบรรยายธรรม ระดับภาค ซึ่งแบ่งตามคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ประกอบด้วย ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสมุทรสงคราม โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้ จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้มีจิตใจยึดมั่นอยู่ในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา โดยน้อมระลึกถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระคุณบิดา มารดา และครูอาจารย์ เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้เด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีในสังคม ตลอดจนเพื่อคัดเลือกนักเรียน เป็นตัวแทนระดับภาค ไปประกวดในระดับประเทศต่อไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙