การแถลงข่าวการจัดโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในงานส่งเสริมการเกษตร

                ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานแถลงข่าวการจัดโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในงานส่งเสริมการเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร มะพร้าว ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายประโชติ นิลรัตน์ เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมแถลงข่าว เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในงานส่งเสริมการเกษตร ผ่านสื่อมวลชนและสื่ออื่นๆ ตลอดจนสร้างเครือข่ายและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรกับสื่อมวลชนในพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่งานตามนโยบายเน้นหนักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบ 

 

อย่างไรก็ตาม จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การปลูกมะพร้าว และมีการปลูกมานานกว่าร้อยปี และถือเป็นอาชีพหลักของชาวจังหวัดสมุทรสงคราม มีพื้นที่ปลูกจำนวน ๖๗,๖๘๒ ไร่ มีผลผลิตแล้ว ๖๖,๙๑๗ ไร่ ร้อยละ ๙๘.๘๖ ของพื้นที่ปลูก ผลผลิตประมาณ ๒๙๘,๐๐๐ ตัน ทั้งมะพร้าวแก่ มะพร้าวอ่อน และน้ำตาลมะพร้าว สามารรถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรปีละ ๖,๙๘๙ ล้านบาท แต่ปัจจุบันเกษตรกรประสบปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ จึงมีการหันไปแปรรูปมะพร้าวในรูปแบบต่าง ๆ จนมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ สามารถส่งออกขายได้อย่างต่อเนื่อง มีผลตอบแทนที่สูงขึ้น สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวมะพร้าวในที่สุด โดยเกิดมาจากการร่วมมือจากทุกภาครัฐ เอกชน เกษตรกร ตลอดจนองค์กรเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น จนเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปเป็นที่ต้องการของตลาด การจัดแถลงข่าวในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จสามารถเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรข้างเคียงในพื้นที่และผู้ที่สนใจ นำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเองอันจะก่อให้เกิดอาชีพ สร้างรายได้ มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในอาชีพการเกษตรต่อไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙