กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโค้งสุดท้าย (Big Day GO Vote) เลือกเดิน เลือกปั่น เลือกตั้ง”

                ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๑๙ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดจัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโค้งสุดท้าย (Big Day GO Vote) เลือกเดิน เลือกปั่น เลือกตั้ง” ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดฯ โดยมีนางสาวปิ่นทอง อินทรศรี ผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฯ กล่าวรายงาน เพื่อเป็นสื่อบุคคลในการสร้างการรับรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ บัตรเสียต้องไม่เกินร้อยละ ๒ รวมทั้งให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รด.จิตอาสา ลูกเสือ กกต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนออกมาร่วมรณรงค์เป็นจำนวนมาก 

 

กิจกรรมในการรณรงค์ การสาธิตการหย่อนบัตรเลือกตั้ง พร้อมร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ “คนสมุทรสงครามพร้อมใจไปเลือกตั้ง ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง” การปั่นจักรยานรณรงค์ทั้ง ๓ อำเภอระยะทาง ๒๘ กิโลเมตร โดยการนำของนายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กิจกรรมการเดินรณรงค์ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สมัครทั้ง ๒๖ พรรคออกมาร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ให้มากที่สุด

อย่างไรก็ตาม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกล่าวว่า กล่าวว่า การรณรงค์ในวันนี้ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุด สำหรับจังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ๑๕๗,๗๓๙ คน แบ่งการเลือกตั้งออกเป็น ๑ เขต รวมหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด ๒๖๐ หน่วย เลือกตั้งเป็นหน้าที่เลือกคนดีเป็นผู้แทน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙