การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War room) จังหวัดสมุทรสงคราม

            ในวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War room) จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะกรรมการและเลขานุการฯ ชี้แจงถึงความเป็นมา สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และความจำเป็นในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War room) จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีคณะกรรมการฯ จากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

 

ทั้งนี้ ตามที่มีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในฟาร์มสุกรของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งประเทศไทย มีความเสี่ยงสูงที่จะพบการระบาดของโรคดังกล่าว เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ ในภูมิภาค รวมทั้งมีโอกาสที่เชื้อจะปนเปื้อนกับคนและอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์จากสุกรที่ไม่ผ่านการปรุงสุก เพื่อการบริโภค ประกอบกับโรคนี้มีความรุนแรงในสุกร ถึงแม้ไม่ใช่โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน แต่เป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร เพราะในปัจจุบันยังไม่วัคซีนในการป้องกันโรค 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙