การประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัด

                ในวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาววราภรณ์ ลิ้มทรัพย์ คลังจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการจัดประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัด ณ ห้องประชุมบางช้าง ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัด(เก่า) เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีความครบถ้วน ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค และสนับสนุนเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลฯ ดังกล่าว 

 

คลังจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า กรมบัญชีกลาง ได้ปรับเปลี่ยนบทบาทสำนักงานคลังจังหวัดให้มีหน้าที่สำคัญในด้านต่างๆ รวมทั้งงานด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัด โดยสำนักงานคลังจังหวัดมีหน้าที่ติดตาม วิเคราะห์ จัดทำรายงานเศรษฐกิจการคลังจังหวัดรายเดือน และรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดรายไตรมาสให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน สนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์และการพยากรณ์ด้านเศรษฐกิจการคลัง รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำด้านเศรษฐกิจ การเงินการคลัง เพื่อประกอบการกำหนดนโยบายของจังหวัด และสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙