การประชุมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน“วิ่งเพื่อน้อง RUN FOR CHILD” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

                 ในวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแม่กลอง  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมการประชุมเตรียมจัดงาน“วิ่งเพื่อน้อง RUN FOR CHILD” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ และคณะกรรมการชมรม “วิ่งเพื่อน้องสมุทรสงคราม” โดยมีนายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน ข้าราชการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว 

 

การประชุมครั้งนี้ เป็นการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน“วิ่งเพื่อน้อง RUN FOR CHILD” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ซึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดสมุทรสงคราม กำหนดจัดแข่งขันเดิน –วิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ช่วยเหลือสนับสนุนอาหารเช้า หรือสนับสนุนการศึกษา ด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ขาดแคลน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ให้ได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพครบหมู่ ครบมื้อ และถูกสุขอนามัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเติบโต เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของจังหวัดฯ และเทศชาติในอนาคต โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติให้จัดตั้ง “ชมรมวิ่งเพื่อน้องสมุทรสงคราม “ ขึ้น เพื่อจัดกิจกรรมหารายได้สนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน ที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัด รวมทั้งเพื่อคุณภาพชีวิตและคุณภาพการศึกษา โดยกำหนดจัดงาน ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วยการแข่งขัน เดินเพื่อสุขภาพระยะทาง ๓.๓ กิโลเมตร , วิ่ง ระยะทาง ๕.๔ กิโลเมตร และวิ่งระยะทาง ๑๐.๓ กิโลเมตร ประเภทชาย – หญิง และระดับกลุ่มอายุ ส่วนนักเรียนอายุไม่เกิน ๑๒  ปี วิ่งฟรี ผู้สมัครจะได้รับเสื้อ ๑ ตัว เหรียญที่ระลึก ๑ เหรียญ ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลตามประเภทการแข่งขัน ค่าสมัครคนละ 350 บาท สำหรับนักเรียน นักศึกษาเฉพาะสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม ค่าสมัคร คนละ ๒๕๐ บาท ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมสมัครเข้าร่วมแข่งขันเดินและวิ่ง เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนอาหารเช้า สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์  www.runningforchild.com หรือที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เลขที่ ๑๔๐ หมู่ที่ ๓ ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองฯ สมุทรสงคราม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ ๐๙๒-๖๕๐๕๑๘๖ และหมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๗-๑๖๑๗๗๖๔

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙