การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่นจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๒

                     ในวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องรับรองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่นจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๒ มีนายอารุณ ปินตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ ในฐานะกรรมการและเลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดของการจัดให้มีการคัดเลือก อป.พร.ดีเด่น และหลักเกณพ์แนวทางการคัดเลือกฯ โดยมีคณะกรรมการ จากส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและพิจารณาคัดเลือกฯ 

 

ทั้งนี้ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ได้กำหนดให้วันที่ ๒๒ มีนาคม ของทุกปี เป็น “วัน อปพร” และจะจัดให้มีพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ศูนย์ อปพร.ดีเด่น และเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ อปพร.ดีเด่น เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงานของศูนย์ อปพร.และอปพร.เป็นประจำทุกปี 

จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสำนักงานป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม จึงได้จัดให้มีการคัดเลือกศูนย์ อปพร.และอปพร. ดีเด่นจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้น โดยได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอบต. เทศบาลและอำเภอทุกแห่ง คัดเลือกศูนย์ อปพร.และ อปพร. ในสังกัดเข้ารับการคัดเลือกฯ ผลปรากฏศูนย์ อปพร.ดีเด่น ไม่มีผู้ส่งเข้ารับการคัดเลือกฯ / ส่วน อปพร.ดีเด่น ศูนย์ อปพร.อัมเภออัมพวา ได้ส่งนายวาสนา นิลวงษ์ อปพร. สังกัด ศูนย์ อปพร.อบต.บางช้าง เข้ารับการคัดเลือกจำนวน 1 ราย ซึ่งมติที่ประชุมได้พิจารณาตรวจสอบผลงานคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเห็นชอบให้ได้เป็น อพปร.ดีเด่นจังหวัดสมุทรสงคราม โดยจังหวัดฯ จะได้จัดส่งผลการคัดเลือกให้ทางศูนย์ อปพร.เขต และศูนย์ อปพร.กลาง เพื่อดำเนินการต่อไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙