คณะทำงานกลั่นกรองแผนงานโครงการคณะที่ ๑ ตรวจเยี่ยมและกำกับติดตามการแก้ไขปัญหาตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

                      ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๑๐ น. ณ ห้องประขุมอัมพวา ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม พลเอกวิทยา จินตนานุรัตน์ ประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานโครงการคณะที่ ๑ พร้อมด้วยนายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๔ พร้อมด้วยคณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมและกำกับติดตามการแก้ไขปัญหาตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โดยมีนางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับและร่วมประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังและชี้แจงผลการดำเนินการปฏิบัติราชการ โดยได้ติดตามเกี่ยวกับประเด็นสำคัญได้แก่ ความก้าวหน้าของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง รายการ เงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 

 

จากนั้น ได้ลงพื้นที่วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณฯ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการปรับปรุงซ่อมบำรุงและอำนวยความปลอดภัยบริเวณวัดภุมรินทร์กุฎีทอง แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ – บ้านท้องคุ้ง อำเภออัมพวา เพื่อตรวจความก้าวหน้าของโครงการดังกล่าว

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙