ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

                         ในวันศุกร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๔ พร้อมด้วย นายอานัติ วิเศษรจนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๕ และนายสมชาย บำรุงทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยตรวจติดตามนโยบายสำคัญตามแผนการตรวจฯ ได้แก่ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒, การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยกระบวนการ Government Lab “ปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่ตำบลบ้านปรก” อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

โดยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๔ เน้นให้ส่วนราชการบูรณาการการทำงาน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และเป็นไปตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในส่วนเรื่องการพัฒนาการเกษตร ให้มีการให้ความรู้ประชาชน ทั้งในด้านการผลิต แปรรูป และช่องทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืนต่อไป

ในช่วงบ่ายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 4 และคณะได้ลงพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยกระบวนการ Government Lab “ปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่ตำบลบ้านปรก” อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙